top of page

กิจกรรม CSR โครงการสอบชิงทุนการศึกษา
Register for Scholarship /
ลงทะเบียนสอบชิงทุนการศึกษาปี 2567 

เปิดลงทะเบียนระหว่าง 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อการลงทะเบียนสอบชิงทุน

คุณมุ่งมั่น เราพร้อมผลักดัน
โปรดเลือกวันที่จะสอบ

Thanks for registering!

ดาวน์โหลดใบสมัครสอบชิงทุนการศึกษาปี 2567

thaicom03_2024_3.png
thaicom03_2024_2 - Use.png

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุนปี 2567

 1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, อาชีวศึกษา หรือมหาวิทยาลัย

 2. อายุระหว่าง 18 – 33 ปี

 3. ส่วนสูงผู้สมัครชาย 155 ซม. ขึ้นไป ผู้สมัครหญิง 150 ซม. ขึ้นไป

 4. ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือประวัติเสียหาย

 5. ผู้สมัครต้องพร้อมเรียนในเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567

 6. ผู้สมัครต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

 7. ผู้สมัครมีความสนใจในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และหลังเรียนจบต้องการสมัครทำงานในสายอาชีพนี้

 8. ผู้สมัครต้องมีความประพฤติดี เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

 9. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวหรือผู้อุปการะมีความประสงค์จะชำระค่าเรียนได้บางส่วน หรือกึ่งหนึ่งของค่าเรียนเท่านั้น

 10. กรณีผู้สมัครมีสถานภาพเป็นนักศึกษา ต้องมีความสนใจที่จะศึกษา หรือกำลังศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ที่สอดคล้องกับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม หรือกลุ่มงาน Hospitality

 11. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนซ้ำซ้อนกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงไม่ได้รับเงินกู้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในขณะที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการทุนการศึกษามารุโชติ

 12. หากผู้สมัครมีใจเป็นจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 13. ผู้สมัครต้องมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี หากพูดภาษาต่างชาติได้หลายภาษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา

 1. เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า โดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด

 2. กำหนดให้มีการสอบเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุด

 3. ทุนการศึกษานี้ เป็นทุนการศึกษาที่ให้ครั้งเดียวจนจบ และใช้เป็นสิทธิลดค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร ดังนั้นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และรักษาผลการเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด หากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ จะถือว่าหมดสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา และจะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรตามกฎของโรงเรียน

 4. ผู้รับทุนการศึกษาต้องมีความประพฤติดี มีความกตัญญู ขยันหมั่นเพียร และไม่ถูกลงโทษฐานมีความผิดร้ายแรงจากสถานศึกษาตลอดระยะเวลาเรียนและฝึกงาน

 5. ผู้บริหารโครงการทุนการศึกษามารุโชติ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการให้ทุนกรณีทราบทีหลังว่าผู้รับทุนการศึกษาไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้น และมีความประพฤติไม่เหมาะสม โดยแจ้งที่นักเรียน หรือทำเป็นจดหมายลงทะเบียนไปที่อยู่ที่แจ้งไว้

การสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครสอบชิงทุนได้ที่ https://www.maruchot.com/maruchot-scholarship (กรณีผู้สมัครขอรับทุนมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องแนบหลักฐานแสดงความยินยอมจากผู้ปกครองประกอบการยื่นใบสมัครขอรับทุนด้วย)

 2. กรอกข้อมูลลงทะเบียนในระบบ 

 3. ส่งใบสมัครที่กรอกเสร็จแล้ว พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนมาที่อีเมล maruchot.bkk@gmail.com

 4. หรือส่งใบสมัครขอรับทุนพร้อมเอกสารมาทางไปรษณีย์ หรือมายื่นด้วยตนเองที่
  โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม
  ผู้จัดการโครงการทุนการศึกษามารุโชติ
  59/5 ชั้น 4 อาคารพาราไดซ์เพลส ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

การคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา

          คณะกรรมการและผู้จัดการโครงการทุนการศึกษามารุโชติ จะเป็นผู้พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษา และผลการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

การแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษา

ช่องทางที่ 1: ตัวแทนคณะกรรมการโครงการฯ แจ้งผลให้ผู้สมัครที่ได้รับทุนการศึกษาทราบโดยตรง หรือผ่านผู้ที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางที่ 2: ในกรณีติดต่อตามช่องทางที่ 1 ไม่ได้ ผู้รับมอบหมายจะทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้ขอรับทุนตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ในใบสมัคร

 


เริ่มเปิดรับสมัครพิจารณารับทุนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567

กำหนดการสอบ
สมัครสอบชิงทุนการศึกษา                            1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบชิงทุน                   1 มีนาคม 2567
วันสอบชิงทุน                                           6, 8, 10, 11 มีนาคม 2567
ประกาศผลสอบ                                        15 มีนาคม 2567
ผู้ผ่านการทดสอบลงทะเบียนจองเรียนล่วงหน้า    16 – 31 มีนาคม 2567
ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องพร้อมเรียนในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567 โดยสอดคล้องกับกำหนดการเรียนของโรงเรียนเป็นหลัก

สนใจสมัครสอบชิงทุน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Maru Cruise & Hotel Job Training School (Maru CHOT)
ที่อยู่ : ชั้น 4 อาคารพาราไดซ์เพลส ถนนศรีนครินทร์ ประเวศ กรุงเทพมหานคร
โทร: 097-159-7447 / 097-053-1846
Facebook : โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม Maru CHOT
Website : https://www.maruchot.com/contact
E-mail: maruchot.bkk@gmail.com

bottom of page