top of page
Arrow Down

โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรมรับรองหลักสูตรโดย
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ใบอนุญาต กร.22/2564


ศูนย์ทดสอบทางการ Marlins
Marlins Approved Test Center


ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

cropped-e2b7f6a3bdc07505f972daf887334b40.png
marlins-logo-approved-test-centre.png
Logo-ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน.png

วิดีโอทั้งหมด

วิดีโอทั้งหมด

วิดีโอทั้งหมด