top of page

BARTENDER COURSE

ฺฺBartender Course 

หลักสูตรการผสมเครื่องดื่มและการบริการ 60 ชั่วโมง 

ฝึกอบรมความรู้และฝึกฝนทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพบาร์เทนเดอร์

การบริการและความรู้ทั่วไปของงานบาร์

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนกบาร์

2. อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในบาร์และการเตรียมบริการในบาร์

3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดื่ม

4. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกฮอล์ผสม ม๊อคเทล

5. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ค็อกเทล

6. การปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่มม๊อคเทลและค็อกเทล

ในหลักสูตรไม่รวมการส่งฝึกงาน แต่โรงเรียนจะคอยให้คำแนะนำในการหา สถานที่ทำงานหรือฝึกงาน

สนใจหลักสูตรสอบถามเพิ่มเติมที่ 

โทร 097-1597447 

หรือ Line OA : @maruchot 

bottom of page