top of page

Top Management

School Management Team / คณะผู้บริหารโรงเรียน

จากภาพ
(ซ้าย) คุณบรรจบ องค์ธนะสิน      ผู้อำนวยการโรงเรียน

(ขวา) คุณอภิชาติ นามประกอบ   ครูใหญ่ 

bottom of page