top of page
ABOUT

ABOUT US

โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม หรือ Maru CHOT (มารุ โชติ) ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนและได้รับการรับรองหลักสูตร จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยการดูแลของสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ช.) (Office of the Private Education Commission)

    ทางสถาบันมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลผู้มีความสนใจ ให้มีคุณสมบัติที่พร้อมเพื่อรองรับการทำงานด้านบริการในสาขาต่างๆอย่างมืออาชีพ หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ และหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะด้านการบริการ รวมถึงการส่งผู้เข้าอบรมไปฝึกงานยังสถานประกอบการด้านการโรงแรมชั้นนำ 4-5 ดาว เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับระบบการทำงานระดับมาตรฐานสากล และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานจริง ทางสถาบันยังให้ความช่วยเหลือด้านคำปรึกษาและสนับสนุนผู้เข้าอบรมวิชาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานเพื่อร่วมงานกับเรือสำราญชั้นนำระดับโลก และโรงแรมชั้นนำระดับประเทศ

    Maru Cruise & Hotel Job Training School under the Office of the Private Education Commission Ministry of Education. We are the institute that gives personnel training to work with world class cruise ships and world class hotel companies. Understanding the profession of hospitality businesses by enhancing the ability of Thai people and foreigners to work on board. As well as to support future changes in the ASEAN community. The team of experienced instructors in the world-class cruise ships designed and developed bilingual courses that combine English courses from aboard with the nature of learning Thai language, which can help with language development, personality, and skills.

ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการโรงเรียน 2.bmp
LINE_ALBUM_โปสเตอร์แก้ไขใหม่_๒๓๐๖๐๖_1.jpg

Maru Cruise and Hotel Job Training School (Maru CHOT) and partner in Japan has cooperated to sign on MOU since 1st June 2022, for sending Maru CHOT's student to join Internship Program in Japan.

 
This project promote opportunity for Thai University Student in 3rd or 4th year to train as Internship Student in Japan.

LINE_ALBUM_โปสเตอร์แก้ไขใหม่_๒๓๐๖๐๖_0.jpg
ใบอนุญาต เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีม.png
S__3915781.jpg

Maru Cruise and Hotel Job Training School (Maru CHOT) and partner in Japan has cooperated to sign on MOU since 1st June 2022, for sending Maru CHOT's student to join Internship Program in Japan.

 
This project promote opportunity for Thai University Student in 3rd or 4th year to train as Internship Student in Japan.

bottom of page