top of page
Logo without BG.png

Maru Cruise & Hotel Job Training School
"Maru CHOT"

Arrow Down

โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรมรับรองหลักสูตรโดย
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ใบอนุญาต กร.22/2564


ศูนย์ทดสอบทางการ Marlins
Marlins Approved Test Center


ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

cropped-e2b7f6a3bdc07505f972daf887334b40.png
marlins-logo-approved-test-centre.png
Logo-ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน.png

วิดีโอทั้งหมด

วิดีโอทั้งหมด

วิดีโอทั้งหมด
ค้นหาวิดีโอ...
Maru CHOT เรียนเรือสำราญ | รีวิวที่พักนักเรียน ที่ทางโรงเรียนแนะนำ

Maru CHOT เรียนเรือสำราญ | รีวิวที่พักนักเรียน ที่ทางโรงเรียนแนะนำ

02:21
เล่นวิดีโอ
Maru CHOT เรียนเรือสำราญ | สัมภาษณ์คุณพชรชนก เดินทางวันที่ 6 ธ.ค. 65 ไปเรือสำราญ Caribbean Princess

Maru CHOT เรียนเรือสำราญ | สัมภาษณ์คุณพชรชนก เดินทางวันที่ 6 ธ.ค. 65 ไปเรือสำราญ Caribbean Princess

05:11
เล่นวิดีโอ
Maru CHOT เรียนเรือสำราญ | สัมภาษณ์คุณจันทร์เพ็ญ เดินทางวันที่ 1 ธ.ค. 65 ไปเรือสำราญ Regal Princess

Maru CHOT เรียนเรือสำราญ | สัมภาษณ์คุณจันทร์เพ็ญ เดินทางวันที่ 1 ธ.ค. 65 ไปเรือสำราญ Regal Princess

03:56
เล่นวิดีโอ
Maru CHOT เรียนเรือสำราญ | บทสัมภาษณ์คุณสายรุ้ง (เดินทาง 14 พ.ย. 65 เพื่อไปขึ้นเรือ Crown Princess)

Maru CHOT เรียนเรือสำราญ | บทสัมภาษณ์คุณสายรุ้ง (เดินทาง 14 พ.ย. 65 เพื่อไปขึ้นเรือ Crown Princess)

05:19
เล่นวิดีโอ
Maru CHOT เรียนเรือสำราญ | สัมภาษณ์คุณแซนดี้ เดินทางวันที่ 25 พ.ย. 65 ไปเรือสำราญ IONA, P&O Cruises

Maru CHOT เรียนเรือสำราญ | สัมภาษณ์คุณแซนดี้ เดินทางวันที่ 25 พ.ย. 65 ไปเรือสำราญ IONA, P&O Cruises

05:15
เล่นวิดีโอ
Maru CHOT เรียนเรือสำราญ | บทสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเรียนจบเดือนตุลาคม 2565

Maru CHOT เรียนเรือสำราญ | บทสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเรียนจบเดือนตุลาคม 2565

09:32
เล่นวิดีโอ
Maru CHOT เรียนเรือสำราญ | สัมภาษณ์​นักเรียนได้งาน (มีความมุ่งมั่น​ตั้งใจ​ แม้อายุมากแล้ว)

Maru CHOT เรียนเรือสำราญ | สัมภาษณ์​นักเรียนได้งาน (มีความมุ่งมั่น​ตั้งใจ​ แม้อายุมากแล้ว)

10:37
เล่นวิดีโอ
Maru CHOT เรียนเรือสำราญ | สัมภาษณ์คุณมะลิ (เดินทาง 22 พ.ย. 65 ต่อยอด Work & Travel Program ที่ UK)

Maru CHOT เรียนเรือสำราญ | สัมภาษณ์คุณมะลิ (เดินทาง 22 พ.ย. 65 ต่อยอด Work & Travel Program ที่ UK)

03:44
เล่นวิดีโอ
Maru CHOT เรียนเรือสำราญ | บทสัมภาษณ์นักเรียน Maru CHOT ที่สัมภาษณ์งานเรือผ่าน (บทสัมภาษณ์บางส่วน)

Maru CHOT เรียนเรือสำราญ | บทสัมภาษณ์นักเรียน Maru CHOT ที่สัมภาษณ์งานเรือผ่าน (บทสัมภาษณ์บางส่วน)

08:25
เล่นวิดีโอ
Maru CHOT เรียนเรือสำราญ | 5 นาที แนะนำโรงเรียน หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน

Maru CHOT เรียนเรือสำราญ | 5 นาที แนะนำโรงเรียน หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน

04:51
เล่นวิดีโอ
NEWS

Get to know Maru CHOT more

Untitled-1.jpg

Who are we?

Maru Cruise and Hotel Job Training School under supervision of Maru Cruise & Hotel Job Training Center Co.,Ltd.
Licensed by the Ministry of Education Office of the Private Education Commission
License number Kor.Ror.22/2564
and accredited Food and Beverage Service courses which consists of subjects English for Hospitality, Restaurant Service, Beverage Service, Wine Knowledge and Coffee Science and Art.

ATC Certification.jpg

Marlins Approved Test Centre

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

"บริษัท Maru Cruise & Hotel Job Training Center Co.,Ltd." ซึ่งเป็นนิติบุคคลผู้บริหารงาน "โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม (Maru CHOT)"

ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ทดสอบทางการของ Marlins หรือ Marlins Approved Test Centre (ATC) เลขที่ศูนย์ทดสอบ MTC : 299 โดยผ่านการรับรองมาตรฐานจาก United Kingdom Maritime and Coastguard Agency และออกเอกสารรับรองโดย สำนักงานใหญ่ของ Marlins ประเทศอังกฤษ (UK Marlins)

https://marlins.co.uk/approved-test-centres/listing/maru-cruise-and-hotel-job-training-center-co-ltd

.

Maru CHOT จะเป็น 1 ใน 6 ศูนย์ทดสอบทางการ Marlins ของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง

ABOUT US

ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการโรงเรียน 2.bmp

โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม หรือ Maru CHOT (มารุ โชติ) ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนและได้รับการรับรองหลักสูตร จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยการดูแลของสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ช.) (Office of the Private Education Commission)

    ทางสถาบันมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลผู้มีความสนใจ ให้มีคุณสมบัติที่พร้อมเพื่อรองรับการทำงานด้านบริการในสาขาต่างๆอย่างมืออาชีพ หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ และหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะด้านการบริการ รวมถึงการส่งผู้เข้าอบรมไปฝึกงานยังสถานประกอบการด้านการโรงแรมชั้นนำ 4-5 ดาว เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับระบบการทำงานระดับมาตรฐานสากล และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานจริง ทางสถาบันยังให้ความช่วยเหลือด้านคำปรึกษาและสนับสนุนผู้เข้าอบรมวิชาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานเพื่อร่วมงานกับเรือสำราญชั้นนำระดับโลก และโรงแรมชั้นนำระดับประเทศ

    Maru Cruise & Hotel Job Training School under the Office of the Private Education Commission Ministry of Education. We are the institute that gives personnel training to work with world class cruise ships and world class hotel companies. Understanding the profession of hospitality businesses by enhancing the ability of Thai people and foreigners to work on board. As well as to support future changes in the ASEAN community. The team of experienced instructors in the world-class cruise ships designed and developed bilingual courses that combine English courses from aboard with the nature of learning Thai language, which can help with language development, personality, and skills.

Intenship3.png
Intenship4.png

Maru Cruise and Hotel Job Training School (Maru CHOT) and partner in Japan has cooperated to sign on MOU since 1st June 2022, for sending Maru CHOT's student to join Internship Program in Japan.

 
This project promote opportunity for Thai University Student in 3rd or 4th year to train as Internship Student in Japan.

   

Maru Cruise and Hotel Job Training School (Maru CHOT) receive Verified Certification from Skill Development Department to be "Skill Development Testing Center"  since 19th December 2022.

 

The Test Center name 

"Maru Cruise and Hotel Job Training School Skill Development Testing Center" 

 

S__3915781.jpg
ใบอนุญาต เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีม.png
ABOUT
Course

OUR COURSES

Full Course.png
Barista2.png
Shinkansen2.png
Bartender2.png
Intenship3.png
Sommelier2.png

2020

Year Established

18

Student 

Groups

90

Number of Students from all Course

150

Number of Student from Workshop

OUR STUDENTS

OUR STUDENTS