Logo without BG.png

Maru Cruise & Hotel Job Training School
"Maru CHOT"

Arrow Down

โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรมรับรองหลักสูตรโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ใบอนุญาต กร.22/2564ศูนย์ทดสอบทางการ Marlins
Marlins Approved Test Center

cropped-e2b7f6a3bdc07505f972daf887334b40.png
marlins-logo-approved-test-centre.png
 

Get to know Maru CHOT more

Untitled-1.jpg

Who are we?

Maru Cruise and Hotel Job Training School under supervision of Maru Cruise & Hotel Job Training Center Co.,Ltd.
Licensed by the Ministry of Education Office of the Private Education Commission
License number Kor.Ror.22/2564
and accredited Food and Beverage Service courses which consists of subjects English for Hospitality, Restaurant Service, Beverage Service, Wine Knowledge and Coffee Science and Art.

ATC Certification.jpg

Marlins Approved Test Centre

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

"บริษัท Maru Cruise & Hotel Job Training Center Co.,Ltd." ซึ่งเป็นนิติบุคคลผู้บริหารงาน "โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม (Maru CHOT)"

ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ทดสอบทางการของ Marlins หรือ Marlins Approved Test Centre (ATC) เลขที่ศูนย์ทดสอบ MTC : 299 โดยผ่านการรับรองมาตรฐานจาก United Kingdom Maritime and Coastguard Agency และออกเอกสารรับรองโดย สำนักงานใหญ่ของ Marlins ประเทศอังกฤษ (UK Marlins)

https://marlins.co.uk/approved-test-centres/listing/maru-cruise-and-hotel-job-training-center-co-ltd

.

Maru CHOT จะเป็น 1 ใน 6 ศูนย์ทดสอบทางการ Marlins ของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง

ABOUT US

ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการโรงเรียน 2.bmp

โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม หรือ Maru CHOT (มารุ โชติ) ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนและได้รับการรับรองหลักสูตร จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยการดูแลของสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ช.) (Office of the Private Education Commission)

    ทางสถาบันมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลผู้มีความสนใจ ให้มีคุณสมบัติที่พร้อมเพื่อรองรับการทำงานด้านบริการในสาขาต่างๆอย่างมืออาชีพ หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ และหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะด้านการบริการ รวมถึงการส่งผู้เข้าอบรมไปฝึกงานยังสถานประกอบการด้านการโรงแรมชั้นนำ 4-5 ดาว เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับระบบการทำงานระดับมาตรฐานสากล และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานจริง ทางสถาบันยังให้ความช่วยเหลือด้านคำปรึกษาและสนับสนุนผู้เข้าอบรมวิชาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานเพื่อร่วมงานกับเรือสำราญชั้นนำระดับโลก และโรงแรมชั้นนำระดับประเทศ

    Maru Cruise & Hotel Job Training School under the Office of the Private Education Commission Ministry of Education. We are the institute that gives personnel training to work with world class cruise ships and world class hotel companies. Understanding the profession of hospitality businesses by enhancing the ability of Thai people and foreigners to work on board. As well as to support future changes in the ASEAN community. The team of experienced instructors in the world-class cruise ships designed and developed bilingual courses that combine English courses from aboard with the nature of learning Thai language, which can help with language development, personality, and skills.

MOU-Maru-CHOT---Nakayama-P.jpg
MOU-Maru-CHOT---Nakayama-P.png

Maru Cruise and Hotel Job Training School (Maru CHOT) and Nakayama Agency has cooperated to sign on MOU since 1st June 2022, for sending Maru CHOT's student to join Internship Program in Japan. 

   

 
 

OUR COURSES

Food and Beverage Service (Rev.).jpg
Shinkansen Revise 3.png
Internship (Update 24 Aug 2022).png
3.png
2.png
1.png

2020

Year Established

15

Student 

Groups

150

Number of Students from all Course & Workshop

100

Activities

 

OUR STUDENTS