top of page

Congratulations to Khun Chakrit JITSANGBOON Maru CHOT มีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์อีกแล้ว

Congratulations to Khun Chakrit JITSANGBOON

Maru CHOT มีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์อีกแล้ว

.


ทางผู้บริหารโรงเรียน คณะอาจารย์และผู้สอน ตลอดจนทีมทำงานขอร่วมแสดงความยินดี กับครูชาคริต จิตสร้างบุญ (อ.ช่า) ผู้สอนในวิชา “ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการอาหารและเครื่องดื่ม” เพื่อส่งเสริมอาชีพงานโรงแรมและงานเรือสำราญ และเพื่อผู้ที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อสอบมาร์ลินเทส (Marlins Test) ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การทดสอบคุณภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษในหลักสูตร Accredited course graduate (120 Hour TESOL/TEFL Certificate) และได้รับใบประกาศนียบัตรในระดับนานาชาติ ออกโดย World TESOL Academy, Accredited Teaching Certifications

.


Maru CHOT ตอกย้ำพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนไม่หยุดนิ่ง มีครูต้นแบบผู้สอนที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญจริงในสายวิชาที่สอน ไม่ใช่แค่สอนได้ แต่เราต้องสอนเป็นเท่านั้น ขอขอบคุณและแสดงความยินดีให้กับครูชาคริต (อ.ช่า) ในความสำเร็จนี้อีกครั้ง

.


การจะสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ก็ย่อมต้องการได้คนที่ดีมีคุณวุฒิและประสบการณ์ มีความเข้าใจในการสอนเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของคุณภาพการสอน แล้วโรงเรียนจะทราบได้อย่างไรว่า ครูคนไหนเหมาะสม หรือจะต่อวเป็นครูชาวต่างชาติเท่านั้น เป็นต้น เพราะอีกมุมหนึ่งการที่ชาวต่างชาติคนหนึ่งสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าชาวต่างชาติคนนั้นจะสามารถสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนไทยที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษให้เข้าใจได้ (เช่นเดียวกับเราซึ่งเป็นคนไทย ถ้าให้เราไปสอนภาษาไทยให้คนต่างชาติ แม้เราจะพูดไทยได้ แต่ก็อาจจะสอนให้ฝรั่งเขาเข้าใจได้ไม่ได้ทุกคนเช่นกัน)

.

ดังนั้น วิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้โรงเรียนได้จะมีครูดี หรือครูชาวต่างชาติที่ดี สอนเก่งและสอนเป็นได้คือ การพิจารณาจากคุณวุฒิหรือความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งก็มีหลักสูตรมากมายทั้งในเมืองไทยและในต่างประเทศ เช่น CertTESOL, (T)ESOL, CELTA, TEFL, ESL เป็นต้น

.

วิธีหนึ่งที่ผู้บริหาร Maru CHOT ส่งเสริมและใช้เพื่อช่วยตัดสินใจเลือกครูดีๆ และหรือเลือกครูต่างชาติได้ถูกต้อง ให้โรงเรียนได้ครูสอนภาษาอังกฤษที่สามารถสอนให้นักเรียนเข้าใจภาษาอังกฤษได้จริง

.

เพื่อเป็นตัวช่วยในการชี้วัดคุณภาพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ปัจจุบันนี้ได้มีระบบการประเมินหรือประกันคุณภาพ ซึ่งผู้สนใจจะรับการประเมินโดยการสอบจะต้องสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรตามขั้นตอน และเมื่อเรียนจบมีสิทธิ์สอบและสอบได้แล้วก็จะถือว่าผ่านหลักสูตร Accredited course graduate (120 Hour TESOL/TEFL Certificate) โดยจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และจะทำโดยสถาบันที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ โดย World TESOL Academy, Accredited Teaching Certifications


เบื้องต้น คอร์ส 120 ชั่วโมง แบ่งออกเป็นหัวข้อ และมี Criteria ดังนี้:

1. ESL- English Knowledge ได้แก่ เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกหลัก, พื้นฐานของ Grammar

2. การสอนโครงสร้างประโยคและเทคนิคการสอนผู้เรียนเริ่มต้น ในการสร้างประโยคเป็นภาษาอังกฤษ

3. การสอนคำศัพท์ และ เทคนิคการประยุกต์ใช้คำศัพท์ในบทเรียน กับ ชีวิตจริง พร้อมเนื้อหาตัวอย่าง

4. การสอนการฟัง การพูด เทคนิคการสอนสำหรับผู้เรียนที่พื้นฐานน้อย และ การจัดระดับ หรือ กลุ่มผู้เรียน ให้เหมาะสมกับเนื้อหาการสอน

5. การสอนการเขียน ตัวอย่างงานเขียนที่ควรสอนสำหรับผู้เรียนที่มีจุดมุ่งหมายต่างกัน พร้อมวิธีจำแนก เป้าหมายการเขียนของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการพัฒนาการเขียนได้อย่างถูกต้อง

6. การเตรียมการสอน (Lesson Plan) เทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ เช่น TTT (Test-Teach-Test) TBL (Task Based Learning) หรือ PPP (Presentation-Practice-Production) เพื่อออกแบบชั่วโมงเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน และ เนื้อหาการสอน

7. ทักษะการบริหารจัดการห้องเรียน การรับมือกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นระหว่างเนื้อหางานสอน การสร้างแรงบรรดาลใจ และ สภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการพัฒนาผู้เรียนตามประเภท

8. ทักษะการประเมินผู้เรียน และ วัดผล

9. ทักษะการสอนออนไลน์พร้อมสื่อประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน

.

โดยทุกเนื้อหาจะมีการสอบทุกๆ สิ้นสุดเนื้อหาเรียน ในแต่ละ Module โดยต้องการคะแนนมากกว่า 80% เพื่อผ่านในแต่ละ Module

.

และเมื่อเรียนครบทุก Module จะมีข้อสอบประเมินสุดท้าย โดยต้องได้คะแนนมากกว่า 80% มี 65 ถ้าได้มากกว่า 80% ถึงจะถือว่าสอบผ่านและได้ใบประกาศนียบัตรเท่านั้น (ถ้าไม่ผ่าน 80% ก็จะต้องเรียนใหม่และสอบใหม่ให้อยู่ในระยะเวลาและเงื่อนไขเท่านั้น)

.

หมายเหตุ: ครูชาคริต (อ.ช่า)เคยเป็นตัวแทนโรงเรียน Maru CHOT เข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรวิทยากรต้นแบบ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ Marlins Test สำหรับผู้ทำงานบนเรือสำราญ (Master Trainer: Marlins English Language Test for Cruise Staffs) ระหว่างวันที่ 6-9 ก.ย. 2565 จัดขึ้นที่ ราชพฤกษ์สมุยรีสอร์ท อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

.

โดยการพัฒนาวิทยากรต้นแบบนี้อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูงในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

.

นับเป็นความมุ่งมั่นของ ครูชาคริต (อ.ช่า) ที่จะพัฒนาศักยภาพความเป็นครูผู้สอน ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยรวมต่อทุก Stakeholders ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนกับโรงเรียนมารุฯ (Maru CHOT) และนักเรียนทุกคนต่อไปコメント


bottom of page